mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 10 dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Dziadkowice, gmina Dziadkowice, powiat siemiatycki

Białystok, 2016.09.02

 

HK.903.27.2016

 

 

Komunikat nr 10

 

dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Dziadkowice,

gmina Dziadkowice, powiat siemiatycki

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Dziadkowice, gmina Dziadkowice, powiat siemiatycki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach stwierdził, iż woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) ze względu na obecność bakterii grupy coli w 100 ml wody w próbce wody podawanej do sieci w ilości 29 (jtk) przy niepewności wyniku (18 do 46) oraz w próbce wody z sieci – 18 (jtk) przy niepewności wyniku (10 do 32).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach

wydał decyzję administracyjną, w której zobowiązał administratora wodociągu m.in. do:

a)    unieruchomienia wodociągu,

b)   podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) wraz z harmonogramem ich realizacji,

c) poinformowania odbiorców o jakości wody oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona,

d) bieżącego informowania o podejmowanych działaniach i przedłożenia do wglądu sprawozdań z badań mikrobiologicznych wody,

e)  zapewnienia zastępczego źródła wody.

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę  982 osoby.

Produkcja wody wynosi : 150 m3 wody na dobę.

Zaopatruje miejscowości: Dziadkowice, Kąty, Korzeniówka, Lipiny, Malinowo, Zaręby.