mapa serwisudrukuj

Białystok, dnia 2010.08.302.

 

HK. 4131-16/1-8/2010

 

 

Komunikat nr 18

dotyczący poprawy jakości wody

z wodociągu Czerlonka, gm Białowieża, pow. hajnowski

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż badania próbek wody pobranych w dniu: 25.08.2010r. przez pracownika PSSE w Hajnówce z wodociągu Czerlonka, gm Białowieża, pow. hajnowski w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w stacji uzdatniania wody wykazały, że woda odpowiada warunkom bakteriologicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr  61, poz. 417 z późn. zm).

 

Wodociąg Czerlonka zaopatruje ok. 90 mieszkańców osady leśnej Czerlonka.

Produkcja wody wynosi – 7,4m3  na dobę.

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

w Białymstoku

dr n. med. Alicja Gabrylewska