mapa serwisudrukuj

Białystok, dnia 2010.07.09

 

HK. 4131-16/1-8/ 2010

 

 

Komunikat nr 15

dotyczący pogorszenia jakości wody

z wodociągu Czerlonka, gm. Białowieża, pow. hajnowski

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w próbce (wody podawanej do sieci wodociągowej) pobranej dnia 08.07.2010r. (kontrola wewnętrzna) w stacji uzdatniania wody w Czerlonce stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 13 kolonii w 100ml wody.

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce dnia 09.07.2010r. wydał decyzję Nr 17/ D/HK/2010 stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi oraz zobowiązał Nadleśnictwo Białowieża do poprawy jakości wody pod względem bakteriologicznym zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417z póżn. zm. ).

 

Wodociąg Czerlonka produkuje średnio 7,4m3/dobę. Zaopatruje w wodę 90 mieszkańców osady leśnej Czerlonka.

 

 

                                                                                                                    Podlaski Państwowy Wojewódzki

                                                                                                                              Inspektor Sanitarny

                                                                                                                                      w Białymstoku

                                                                                                                          dr n. med. Alicja Gabrylewska