mapa serwisudrukuj

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że dnia 26.05.2009r. pobrano do badania mikrobiologicznego wodę w punkcie sieci – mieszkanie prywatne, w której oznaczono liczbę bakterii grupy coli i Escherichia coli oraz liczbę paciorkowców kałowych w 100ml wody. Woda spełniała obowiązujące wymagania mikrobiologiczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61 poz. 417). O powyższym Zakład Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Michałowie poinformował mieszkańców wsi Jałówka oraz 03.06.2009r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku. Nadmienia się, że w dniu 22.06.2009r. zostanie pobrana próbka wody z innego punktu kontrolnego w celu potwierdzenia właściwej jej jakości w wodociągu Jałówka.
Zastępca Państwowego Wojewódzkiego
       Inspektora Sanitarnego
            w Białymstoku
         Joanna Maria Soszka