mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 10 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Garbas Drugi, gmina Filipów, powiat suwalski

Białystok, dnia 2012.09.21

HK.9027.2.1.7.2012

 

 

Komunikat nr 10

dotyczący pogorszenia jakości wody  z wodociągu

Garbas Drugi, gmina Filipów, powiat suwalski

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody w wodociągu Garbas Drugi, gmina Filipów, powiat suwalski.

W w/w wodociągu stwierdzono, że woda nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r., nr 61, poz.  417 z póź. zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach wydał decyzję administracyjną o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z rygorem natychmiastowej wykonalności. Jednocześnie zobowiązał administratora wodociągu do poprawy jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

Wodociąg zaopatruje 244 mieszkańców.

Dostarcza wodę miejscowości Garbas Drugi, Bitkowo.

Produkcja wody wynosi 21 m3/d