mapa serwisudrukuj

Komunikat dot. stwierdzonej warunkowej przydatności wody do spożycia w wodociągu Białowieża w powiecie hajnowskim

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce działając na mocy art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) i §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417) na podstawie przeprowadzonych badań  stwierdził pogorszenie jakości wody pod względem bakteriologicznym, tj. warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Białowieży, który produkuje 379 m3/dobę, zaopatruje 2370 mieszkańców w 5 miejscowościach: Białowieża, Teremiski, Pogorzelce, Budy, Budy Leśne . Woda od dnia 11.10.2008r. może być wykorzystywana do spożycia po jej przegotowaniu. Jednocześnie zobowiązano Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku ul. Handlowa 6 do podjęcia natychmiastowej dezynfekcji wody w wodociągu wiejskim w Białowieży oraz do powiadomienia odbiorców wody o konieczności spożywania jej wyłącznie przegotowanej. O powyższym poinformowano gminę w Białowieży i Hajnówce. Nadmienia się że w ww. gospodarstwo pomocnicze podjęło natychmiastowe działania i przystąpiło do chlorowania wody oraz poinformowało poprzez komunikaty użytkowników o konieczności jej przegotowania. W ramach kontroli wewnętrznej 13.10.2008r. po przeprowadzeniu ww. działań naprawczych, pobrało próby kontrolne do badań laboratoryjnych i zobowiązało się do przedstawienia wyników analiz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Hajnówce.
Komunikat dotyczy:
Województwa: Powiaty:
  • WOJ. PODLASKIE
  • Powiat hajnowski