mapa serwisudrukuj

Białystok, dn. 27.08.2010r.

HK.4131-16/1-10/2010

 

Komunikat nr 17

dotyczący pogorszenia jakości wody

 w wodociągu w Szczepankowie, gm. Śniadowo, pow. łomżyński

 

 

           Podlaski Państwowy Wojewódzki  Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w próbkach wody pobranej w dniu 24.08.2010r przez pracownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Śniadowie w ramach monitoringu wewnętrznego stwierdzono 15 jtk bakterii grupy coli w 100 cm3 wody,  co nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2007r Nr 61 poz 417 z późn. zm.).  

            W dniu 27.08.2010r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o pogorszeniu jakości wody w w/w wodociągu  i  przystąpieniu do działań naprawczych mających celu doprowadzenie jej jakości do wymagań określonych w w/w rozporządzeniu oraz o powiadomieniu mieszkańców korzystających z wody z  wodociągu wiejskiego w Szczepankowie.

             Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży w ramach nadzoru polecił dodatkowe pobranie i zbadanie próbek wody w dniu 27.08.2010r w zakresie mikrobiologicznym w w/w wodociągu.

Wodociąg Wiejski w Szczepankowie zaopatruje ok. 406 mieszkańców. Produkcja wody wynosi 46 m3 /dobę, należy do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Śniadowie ul. Ostrołęcka 11, 18 – 411 Śniadowo.

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

w Białymstoku

dr  n. med. Alicja  Gabrylewska