mapa serwisudrukuj

Białystok, dnia 2011.09.29

HK.9027.2.1.18.2011

 

                                                              Komunikat nr 36

dotyczący pogorszenia jakości wody

z wodociągu Rudawka, gmina Płaska,

powiat augustowski

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż w próbkach wody pobranych w dniu  26.09.2011r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rudawka stwierdzono obecność bakterii grupy coli, co nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych  w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz.417 z późn. zm.).

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie podjął następujące działania:

- w dniu 29 września 2011r. przekazał drogą telefoniczną  do administratora wodociągu – Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Płaskiej, 16 – 326 Płaska informację o niewłaściwej jakości wody w wodociągu Rudawka oraz nakazał natychmiastowe podjęcie działań w celu poprawy jakości wody.

- wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w tym wodociągu  i zobowiązał administratora do doprowadzenia jej jakości do wymagań określonych w w/w rozporządzeniu do dnia 03 października 2011r. Równocześnie zobowiązano administratora  do poinformowania odbiorców  wody o jej jakości.

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż woda z wodociągu Rudawka przeznaczona do spożycia, przygotowywania żywności i innych celów domowych może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

Wodociąg Rudawka zaopatruje 140 osób.

 

Dostarcza wodę miejscowościom: Rudawka, Sienniki, Kudrynki

 

Dobowa produkcja wody wynosi  10 m³/d.