mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 17 dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Sokółka na odcinku sieci wodociągowej obejmującej miejscowości: Kraśniany, Sokolany, Woroniany, Gliniszcze Wielkie, Gliniszcze Małe, Sierbowce, Plebanowce, Żuki, Wroczyńszczyzna

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Sokółka na odcinku sieci wodociągowej obejmującej miejscowości: Kraśniany, Sokolany, Woroniany, Gliniszcze Wielkie, Gliniszcze Małe, Sierbowce, Plebanowce, Żuki, Wroczyńszczyzna (liczba ludności – 985 osób).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce stwierdził, iż woda z wyżej wymienionego odcinka sieci wodociągowej nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) z uwagi na obecność bakterii grupy coli w 100 ml wody w ilości w liczbie 18 (niepewność wyniku 10 do 32)  jtk w 100 ml wody .

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce wydał decyzję administracyjną, w której zobowiązał administratora wodociągu m.in. do:

a)    unieruchomienia przedmiotowego odcinka sieci wodociągowej z możliwością dokonania dezynfekcji i płukania sieci oraz korzystania z wody do celów sanitarnych,

b) podjęcia przedsięwzięć naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) wraz z harmonogramem ich realizacji,

c) poinformowania odbiorców o niewłaściwej jakości wody oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona,

d) bieżącego informowania o podejmowanych działaniach i przedłożenia do wglądu sprawozdań z badań mikrobiologicznych wody,

e) zapewnienia odbiorcom zastępczego źródła wody o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom.