mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 46 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu w Janowo, gmina Kolno, powiat kolneński

Białystok, dnia 2011.10.19

HK.9027.2.1.7.2011

 

 

Komunikat nr 46

dotyczący pogorszenia jakości wody

z wodociągu w Janowo, gmina Kolno,

powiat kolneński

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż w próbce wody pobranej do badań w dniu 12.10.2011r z wodociągu Janowo  stwierdzono obecność bakterii grupy coli. W związku z tym woda nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn.zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie na podstawie przekazanych wyników badań w drodze decyzji administracyjnej stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w związku z powyższym zobowiązuje Wójta Gminy Kolno do:

  1. doprowadzenia jakości wody pod względem bakteriologicznym do wymagań określonych w zał. Nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm)
  2. udokumentowania poprawy jakości wody wynikami badań laboratoryjnych.

Decyzji niniejszej w pkt. 1 nadje rygor natychmiastowej wykonalności.

Według informacji administratora wodociągu zostały podjęte następujące działania:

Ø      rozpoczęto dezynfekcję wody i urządzeń wodociągowych i ich płukanie,

Ø      odbiorcy wody zostali poinformowani o jej jakości poprzez ogłoszenia pisemne przez sołtysów, 

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku zaleca  stosowanie wody z wodociągu Janowo przeznaczonej do spożycia i przygotowywania żywności i innych celów po przegotowaniu.

 

 

Wodociąg w Janowie zaopatruje w wodę 682 mieszkańców, 

Dostarcza wodę miejscowościom: Janowo, Łosewo, Niksowizna, kolonia wsi  Kąty Gm. Mały Płock:

Produkcja wody wynosi średnio 110,95 m3 /dobę