mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Uhowo gmina Łapy, powiat białostocki

Białystok, 2017.02.23

 

HK.903.8.2017

 

 

Komunikat nr 1

dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Uhowo

 gmina Łapy,  powiat białostocki

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Uhowo, gmina Łapy, powiat białostocki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku stwierdził, iż woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) z uwagi na obecność bakterii grupy coli w 100 ml wody w ilości 20 (jtk) przy niepewności wyniku (12 do 34).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku

wydał decyzję administracyjną, w której zobowiązał administratora wodociągu m.in. do:

a)    unieruchomienia przedmiotowego wodociągu z możliwością dokonania dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych,

b) podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) wraz z harmonogramem ich realizacji,

c) poinformowania odbiorców o niewłaściwej jakości wody oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona,

d) bieżącego informowania o podejmowanych działaniach i przedłożenia do wglądu sprawozdań z badań mikrobiologicznych wody,

e) zapewnienia zastępczego źródła wody o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom.

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę  ok. 1470 osób.

Produkcja wody wynosi : 201,21 m3 wody na dobę.

Zaopatruje miejscowości: Uhowo