mapa serwisudrukuj

Białystok, dnia 2010.08.25

 

HK. 4131-16/1-9/ 2010

 

 

Komunikat nr 16

dotyczący pogorszenia jakości wody

z wodociągu Brańsk, pow. Bielsk Podlaski

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w próbkach wody pobranej dnia 23.08.2010r. z wodociągu w Brańsku w ramach monitoringu jakości wody z zaworu czerpalnego w pomieszczeniu kuchennym stołówki Domu Opieki Społecznej w Brańsku ul. Jana Pawła II 14 oraz z zaworu czerpalnego w hali produkcyjnej Zakładu Produkcji Chleba i Świeżych Wyrobów Piekarniczych w Brańsku ul. Kasztanowa 6 stwierdzono niewłaściwą jej jakość pod względem bakteriologicznym (liczba bakterii grupy coli), dlatego woda przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

            W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim dnia 25.08.2010r wydał decyzję Nr 9/HK/W/2010 stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi oraz zobowiązał właściciela wodociągu tj. Urząd Miasta Brańsk do poprawy jakości wody pod względem bakteriologicznym zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417z późn. zm. ).

 

Wodociąg w Brańsku zaopatruje miasto Brańsk liczące 3637 mieszkańców, długość sieci z przyłączami wynosi 33,20km, produkcja wody 459m3/dobę.

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

w Białymstoku

dr n. med. Alicja Gabrylewska