mapa serwisudrukuj

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce decyzją o nr 115/D-wz/HK/08 z dnia 15.10.2008r. po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych wody pobranej w dniu 14.10.2008r. nakazuje:

1.unieruchomienie własnego wodociągu lokalnego SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej ul. M.C. Skłodowskiej 15 i stwierdza brak przydatności tej wody do spożycia przez ludzi z uwagi na obecność bakterii grupy coli.

2. podłączenie wodociągu lokalnego SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej do sieci wodociągu miejskiego w Dąbrowie Białostockiej i poddanie go zabiegowi dezynfekcji i płukania.

3. doprowadzenie wody w wodociągu lokalnym z własnego ujęcia do jakości odpowiadającej wymaganiom bakteriologicznym określonym w załączniku nr 3 lit. A –Wymagania mikrobiologiczne –lp. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417).

Punktowi 1 i 2 nadaje rygor natychmiastowej wykonalności, zaś punktowi 3 w terminie do dnia 20.10.2008r. Zobowiązuje SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej ul. M.C. Skłodowskiej 15 do powiadomienia o wykonaniu w/w nakazów.

O powyższym został poinformowany Burmistrz Dąbrowy Białostockiej.
Komunikat dotyczy:
Województwa: Powiaty: Gminy:
  • WOJ. PODLASKIE
  • Powiat sokólski
  • Dąbrowa Białostocka