mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 11/HK/2018 dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Rybniki gmina Wasilków, powiat białostocki

Białystok, 2018.08.03

 

HK.903.91.2018

 

Komunikat nr 11/HK/2018

 

dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Rybniki

gmina Wasilków, powiat białostocki

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Rybniki, gmina Wasilków, powiat białostocki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku stwierdził, iż woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności do spożycia przez ludzi w zakresie nie wyłączającym jednak możliwości przeprowadzenia skutecznej dezynfekcji, płukania sieci wodociągowej oraz możliwości korzystania z wody do celów porządkowych (np. mycie podług, spłukiwanie toalet).

Jednocześnie zobowiązał administratora wodociągu m.in. do:

a)      podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  poz. 2294),

b)      poinformowania odbiorców o niewłaściwej jakości wody oraz o czynnościach, które mogą być podjęte w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed szkodliwymi skutkami wynikającymi z zanieczyszczenia, w tym poprzez umieszczenie informacji o jakości wody na stronie internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona,

c)      zapewnienia zastępczego źródła wody o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom,

d)     przedłożenia do wglądu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białymstoku wyniku bakteriologicznego badania wody z ww. wodociągu potwierdzającego jej właściwą jakość.

 

Wodociąg zaopatruje w wodę ok. 183 osoby.

Produkcja wody wynosi 56 m³ na dobę.

Zaopatrywana miejscowość: Rybniki