mapa serwisudrukuj

 

            Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że pobrana w dniu 22.05.2009r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku próbka wody do badań z wodociągu Jałówka (punkt na sieci) nie spełnia wymagań mikrobiologicznych rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61 poz.417).

W badanej próbce wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli w 100 ml wody –

 w ilości 8 (NPL).

             W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Jałówka, zobowiązał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie do doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych w ww. rozporządzeniu i udokumentowania badaniami uzyskaną poprawę. Obowiązkom tym nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

W dniu 25.05.2009r. administrator wodociągu - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie - poinformował o przepłukaniu całej linii wodociągowej i wprowadzeniu chlorowania wody w sieci.  O niewłaściwej jakości wody zostali poinformowani mieszkańcy wsi Jałówka.

            Informacje o skutkach podjętych działań zostaną opublikowane w następnym komunikacie.   

Komunikat dotyczy:
Województwa: Powiaty: Gminy:
  • WOJ. PODLASKIE
  • Powiat białostocki
  • Michałowo