mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 2 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Jeleniewo, gm. Jeleniewo, pow. suwalski

Białystok, dnia 2012.06.19

HK.9027.2.1.2.2012

 

 

 

                                                                                     Komunikat nr 2

dotyczący pogorszenia jakości wody

z wodociągu Jeleniewo, gm. Jeleniewo, pow. suwalski

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż w próbkach wody pobranej do badań laboratoryjnych z sieci wodociągu Jeleniewo stwierdzono obecność bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz wzrost ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 ± 2ºC po 72 h, co nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych  w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz.417 z późn.zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach na podstawie wyników badań laboratoryjnych i mając na względzie zdrowie konsumentów wody stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi i w drodze decyzji administracyjnej zobowiązał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie do :

 

  • unieruchomienia wodociągu Jeleniewo oraz podjęcia działań naprawczych w celu         zapewnienia przydatności wody do spożycia przez ludzi,
  • doprowadzenia jakości wody pod względem bakteriologicznym do wymagań określonych w zał. nr. 1 A i zał. nr 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr. 61, po. 417 z późn. zm. )
  • udokumentowania poprawy jakości wody wynikami badań laboratoryjnych.

 

Biorąc pod uwagę ochronę zdrowia konsumentów wody decyzji powyższej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach zobowiązał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie do zapewnienia zastępczego źródła wody.

 

 

Wodociąg Jeleniewo zaopatruje 1094 osoby.

Dostarcza wodę miejscowościom: Jeleniewo, Leszczewo, Kazimierówka, Wołownia.

Dobowa produkcja wody wynosi 342 m³/d.