mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 17/HK/2018 dotyczący braku przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Święcienin, gmina Radziłów, powiat grajewski

Białystok, 2018.09.06

 

 

HK.903.102.2018

 

 

Komunikat nr 17/HK/2018

 

dotyczący braku przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Święcienin, gmina Radziłów, powiat grajewski

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o braku przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Święcienin, gmina Radziłów, powiat grajewski.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie stwierdził, iż woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności do spożycia przez ludzi w zakresie nie wyłączającym jednak możliwości przeprowadzenia skutecznej dezynfekcji, płukania sieci wodociągowej oraz możliwości korzystania z wody do celów sanitarnych (np. mycia podłóg, spłukiwania toalet).

  Jednocześnie zobowiązał administratora wodociągu m.in. do:

a) podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  poz. 2294),

b) poinformowania odbiorców o braku przydatności wody do spożycia,

c) bieżącego informowania o podejmowanych działaniach i przedłożenia do wglądu sprawozdań z badań mikrobiologicznych wody spełniających obowiązujące wymagania,

d)           zapewnienia zastępczego źródła wody o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom.

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę ok. 1532

Produkcja wody wynosi 139 m³ na dobę.

Zaopatrywane miejscowości: Święcienin, Klimaszewnica, Mścichy, Borawskie Awissa, Konopki Awissa, Kieljany, Kramarzewo, Kownatki, Czerwonki, Sośnia