mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 40 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu w Kumelsku, gmina Kolno, powiat kolneński

Białystok, dnia 2011.10. 11

HK.9027.2.1.19.2011

 

 

                                                                 Komunikat nr 40

dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu w Kumelsku,

 gmina Kolno, powiat kolneński

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pobranej w dniu 07.10.2011r z wodociągu w Kumelsku, a opisanych w sprawozdaniu z dnia 10.10.2011r. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie wydał orzeczenie o przydatności wody do spożycia przez ludzi w ww. wodociągu  -  woda spełnia kryteria mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm).