mapa serwisudrukuj

Ocena jakości wody

Ujęcia wód powierzchniowych.

 

W 2007 roku na terenie województwa podkarpackiego znajdowały się 63 ujęcia wód powierzchniowych, które były źródłem zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia.

Ujęcia powierzchniowe znajdują się pod nadzorem 10 Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w : Brzozowie, Dębicy, Jarosławiu, Jaśle, Krośnie, Mielcu, Przemyślu, Rzeszowie, Sanoku i Ustrzykach Dolnych.

Jakość wody skontrolowano w 55 ujęciach. W stosunku do roku 2006 ubyło z ewidencji 2 ujęcia.

Na terenie powiatu sanockiego zdjęto z ewidencji 3 ujęcia powierzchniowe - jedno z uwagi na zmianę źródła ujmowania wody z ujęcia powierzchniowego na ujecie głębinowe                               w wodociągu dla miejscowości w Rzepedzi, a wodociągi w Wysoczanach i Mikowie z uwagi na bardzo małe wydajności i liczbę zaopatrywanych osób poniżej 50. Natomiast w powiecie krośnieńskim przybyło jedno ujęcie powierzchniowe dla wodociągu w Lipowicy.

Z wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez wodociągi zasilane z ujęć wód powierzchniowych korzystało 617 532 osoby, co stanowi ok. 37 % wszystkich mieszkańców województwa korzystających z wody wodociągowej.

Ujęcia powierzchniowe wykorzystywane są przez wodociągi zaopatrujące w wodę miasta o największej liczbie odbiorców, takie jak: Rzeszów, Mielec, Przemyśl, Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Sanok, Brzozów i Ustrzyki Dolne.

Pozostałe ujęcia wody powierzchniowej o małej wydajności, zaopatrują w wodę od kilkudziesięciu do kilkuset odbiorców.

Woda z tych ujęć jest źródłem zaopatrzenia dla:

        31 wodociągów, których produkcja nie przekracza 100 m3/dobę, 

        11 wodociągów o produkcji od 100 - 1000 m3/dobę,

        8 wodociągów o produkcji od 1000 - 10 000 m3/dobę oraz

        3 wodociągów, których produkcja wynosi od 10 000 do 100 000 m3/dobę. 

Największa liczba ujęć wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności             w wodę do spożycia znajduje się na terenie powiatów:

-         bieszczadzkiego i leskiego –18,

-         krośnieńskiego17,

-         sanockiego –10,

-         jasielskiego – 8

-         przemyskiego – 5

Jakość wody na ujęciach wodociągowych oceniana była w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do celów pitnych, a kryterium podziału stanowi stopień złożoności technologii uzdatniania niezbędnej do uzyskania wody przeznaczonej do spożycia:

  • kategoria A1 – woda wymagająca prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji oraz dezynfekcji,
  • kategoria A2 – woda wymagająca typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji oraz dezynfekcji,
  • kategoria A3 – woda wymagająca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na węglu aktywnym oraz dezynfekcji ( ozonowania, chlorowania końcowego ).

W 2007 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa podkarpackiego skontrolowała

jakość wody w 55 ujęciach i na podstawie wyników badań określiła kategorie wód powierzchniowych.

W 2007 roku do kategorii A1 zakwalifikowano 5 ujęć, do kategorii A2 – 24 ujęcia, a do kategorii A3 – 26 ujęć.

W powiecie brzozowskimwodociąg dla miasta Brzozowaoparty jest na wodzie powierzchniowej z potoku Jakla ( kategoria A3 ) oraz na wodzie podziemnej. W miesiącach letnich wystąpiły niedobory wody powierzchniowej związane z długotrwała suszą. Woda przeznaczona do spożycia dostarczana przez ten wodociąg nie odpowiada wymaganiom                        z uwagi na przekroczenia takich wskaźników jak barwa, mętność, żelazo i mangan.

Na terenie objętym nadzorem PPIS w Ustrzykach Dolnych, a więc w powiecie bieszczadzkim i leskim według kryterium uzdatniania wody 17 ujęć zakwalifikowanych było do kategorii A1 ( filtracja i dezynfekcja ), a jedynie ujęcie na Zalewie Solińskim dla wodociągu Solina Jawor do kategorii A2 ( koagulacja, filtracja, dezynfekcja ).

W 2007 rokuw próbkach wody pobranej z 17 ujęć stwierdzono fenole, które były przyczyną obniżenia kategorii z A1 do A2 bądź do kategorii A3. Wodę z ujęcia na potoku Ropienka zakwalifikowano do kategorii A3 z uwagi na obecność bakterii grupy coli.

Na podstawie badań jakości wody powierzchniowej ujmowanej do celów pitnych w powiecie bieszczadzkim i leskim nastąpiło obniżenie kategorii z A1 na A2 w 4 ujęciach, z A1 na A3             w 13 ujęciach, a w jednym ( Zalew Soliński ) z A2 na A3.

Na terenie powiatu krośnieńskiego nastąpiło obniżenie kategorii jakości wody z A1 na A2 w próbkach wody na 4-ch ujęciach ze względu na wskaźniki mikrobiologiczne                       ( bakterie grupy coli i bakterie grupy coli typu kałowego) i wskaźniki fizyczno-chemiczne (BZT5, barwa, zapach, mangan). Są to: potok Czarny dla wodociągu w Rymanowie Zdroju, rzeka Jasiołka dla wodociągu Łęki Dukielskie-Wietrzno, potok Morcinek dla wodociągu Korczyna II oraz potok Chlebianka dla wodociągu w Faliszówce. Wodociąg dla Krosna zasilany jest wodami powierzchniowymi z 3- ch ujęć. Najlepszą jakość wody ( kategoria A1 ) stwierdzono w wodzie z rzeki Wisłok na ujęciu „ Zapora Besko” w Sieniawie, a jakość wody na ujęciach w Iskrzyni ( rzeka Wisłok ) i w Szczepańcowej ( rz. Jasiołka ) została zakwalifikowana do kategorii A2. Głównymi parametrami mającymi wpływ na jakość wody w tych dwóch ujęciach miały parametry mikrobiologiczne ( liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii grupy coli typu kałowego oraz obecność bakterii z rodzaju Salmonella.

W powiecie sanockim obniżenie kategorii stwierdzono w próbkach wody na 7 ujęciach,                w tym z A1 na A2 w 4 ujęciach:

        z potoku Smolniczek ( wodociąg Nowy Łupków),

        z rzeki Kalniczki ( wodociąg Średnie Wielkie ),

        z rzeki Kalniczki ( wodociąg Kalnica ),

        z rzeki Osławy ( wodociąg Szczawne Krzyżówka)

ze względu na zawyżone wskaźniki fizykochemiczne (fenole, żelazo, mangan )                                 i bakteriologiczne ( bakterie grupy coli typu kałowego, paciorkowce kałowe /enterokoki/, bakterie z rodzaju Salmonella, bakterie grupy coli).

Ponadto badania wykazały obniżenie jakości wody z kategorii A1 do kategorii A3 w 3 ujęciach dla wodociągów: Moszczaniec, Czystogarb, Nagórzany, ze względu na zawyżone wskaźniki fenoli i manganu.

2 ujęcia zlokalizowane na rzece San ( Trepcza i Zasław) zaliczono do kategorii jakości wody A2 co odpowiada również stosowanej technologii uzdatniania.

            W powiecie jasielskim eksploatowanych jest 8 ujęć powierzchniowych, w których jakość wody w 6 z nich uległa pogorszeniu w stosunku do roku 2006.

Obniżenie kategorii wody z A1 do A2 stwierdzono w wodzie z trzech 3 ujęć zlokalizowanych na:

        potoku Potasówka ( wodociąg Folusz ) ze względu na rtęć i liczbę paciorkowców kałowych ( enterokoki ),

        potoku bez nazwy ( wodociąg DPS w Foluszu ) z uwagi na żelazo,

        potoku Czarny ( wodociąg Krempna ) przyczyną obniżenia jakości wody był fenol.

Obniżenie kategorii z A2 na A3 wystąpiło w wodzie na trzech ujęciach:

        z rzeki Wisłoki dla wodociągu Nowy Żmigród ze względu na przekroczenie dopuszczalnej liczby bakterii grupy coli typu fekalnego,

        z potoku Bednarka dla wodociągu Wola Cieklińska obniżenie kategorii z uwagi na

      amoniak,

        z potoku Ryjak dla wodociągu Ożenna z uwagi na zawartość manganu oraz liczbę bakterii coli typu fekalnego.

W powiecie przemyskim 5 wodociągów opartych jest na wodzie ujmowanej z ujęć powierzchniowych. Jakość ujmowanej wody nie uległa zmianie i tak 3 ujęcia zakwalifikowano do kategorii A1, jedno do kategorii A2 i jedno na rzece San dla wodociągu w Przemyślu do kategorii A3.

Jakość wody na ujęciach dla wodociągów w Rzeszowie, Przemyślu, Jarosławiu, Dębicy i Mielcu nie zmieniła się, i utrzymana została kategoria A3. Następujące wskaźniki decydowały o kategorii A3 jakości wody na tych ujęciach:

        Rzeszów – rz. Wisłok : fenole, zawiesina ogólna, BZT5, liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii grupy coli typu kałowego oraz obecność bakterii z rodzaju Salmonella,

        Mielec – rz. Wisłoka: zawiesina ogólna, amoniak, mangan, tlen rozpuszczony, liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii grupy coli typu kałowego,

        Dębica – rz. Wisłoka: liczba bakterii grupy coli typu kałowego,

        Przemyśl – rz. San: fenole, liczba bakterii grupy coli,

        Jarosław – rz. San: fenole, liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii grupy coli typu kałowego.

 

            Na SUW w Rzeszowie, Mielcu i Przemyślu stosowane są złożone metody uzdatniania m.in. ozonowanie. Trwa dalsza modernizacja SUW w Zwięczycy, będąca realizacją programu ISPA pod nazwą „Program kompleksowej poprawy jakości wody dla miasta Rzeszowa”. Planowane wprowadzenie ozonowania wtórnego lub pośredniego, wprowadzenie filtracji węglowej, zmiana sposobu dezynfekcji z chloru gazowego na dwutlenek chloru. Działania te prowadzą do poprawienia skuteczności dezynfekcji wody i skutecznego usuwania z niej zanieczyszczeń typowych dla wód powierzchniowych substancji koloidalnych                                   i wielkocząsteczkowych odpowiedzialnych za smak, zapach i mętności wody.

Natomiast na SUW w Jarosławiu planowana jest modernizacja technologii uzdatniania poprzez zainstalowanie filtrów membranowych. W chwili obecnej z uwagi na wysoki koszt tej inwestycji, czynione są starania o pozyskanie środków finansowych.   

         Badania wód powierzchniowych wykonywane były w laboratoriach pracujących                                w Zintegrowanym Systemie Badania Wody, który obejmuje Laboratoria WSSE w Rzeszowie, Przemyślu, Sanoku i Tarnobrzegu, oraz w Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych w Brzozowie, Dębicy, Jarosławiu, Jaśle, Krośnie i Mielcu.

W 2007 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa podkarpackiego dokonała 126 kontroli jakości wody powierzchniowej na ujęciach wodociągowych i wykonała:

          1313 oznaczeń parametrów grupy I

            634 oznaczenia parametrów grupy II

            710 oznaczeń parametrów grupy III.

 
 

12345678910>>