mapa serwisudrukuj

województwo: mazowieckie                                                     Węgrów, dn. 06.07.2009r.
powiat: węgrowski
gmina: Wierzbno
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgrowie informuje o przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Wierzbnie.
Po otrzymaniu pozytywnych wyników badań z w/w wodociągu przeprowadzonych w dniach 29.06.09r. - 06.07.09r. PPIS w Węgrowie w dniu 06.07.2009r. wydał ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Irena Kwiatkowska - PSSE Węgrów


wództwo: mazowieckie                                                          Węgrów 29.06.2009r.

powiat: węgrowski

gmina:Wierzbno


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgrowie informuje o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Wierzbnie.
Po otrzymaniu w dniu 29.06.2009r. wyników badań z w/w wodociągu, potwierdzających skażenie bakteriologiczne wody( bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki). 

PPIS w Węgrowie w dniu 29.06.2009r. wydał decyzję znak: HKN.6030-15/09,  o natychmiastowym unieruchomieniu w/w  wodociągu, podjęciu działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr Nr 61, poz. 417).Wodociąg zostaje unieruchomiony do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań wody.

PPIS w Węgrowie nakazał zapewnienie odbiorcom możliwości korzystania z wody do spożycia o odpowiedniej jakości.Wodociąg publiczny w Wierzbnie zaopatruje w wodę 670 mieszkańców z pięciu miejscowości : Wierzbno, Helenów, Janówek, Świdno, Wólka. Dobowa produkcja wody wynosi 42m3.

Irena Kwiatkowska - PSSE Węgrówwojewództwo: mazowieckie                                                          Węgrów 03.06.2009r.

powiat: węgrowski

gmina:Wierzbno


Stosownie do paragrafu 12 ust. 7 pkt 7 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417), PPIS w Węgrowie informuje, że badanie wody z wodociągu publicznego przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, wskazuje na prawdopodobne skażenie bakteriologiczne wody.

Zostały przekroczone najwyższe dopuszczalne wartości liczby bakterii grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki. Należy niezwłocznie powiadomić odbiorców o niestosowaniu tejże wody do spożycia. Ponadto należy zapewnić mieszkańcom zastępcze źródło wody. 

Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie nie dopełnił obowiązku paragrafu 4 pkt 2 w/w rozporządzenia o niezwłocznym informowaniu państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o pogorszeniu jakości wody do tego stopnia,że woda nie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia.

Wynik badania wody pobranej dnia 03 czerwca br. (zakończone badania 09 czerwca 2009r.), PPIS w Węgrowie otrzymał dnia 24 czerwca br.
Ponieważ przekazany wynik wody uzdatnionej z omawianego wodociągu jest przedawniony, dlatego nie wiemy jaki jest stan faktyczny wody.

Nadal trwają badania wody, w dniu 25 czerwca zostały pobrane próbki wody z omawianego wodociągu przez Inspekcje Sanitarną.
Dalsze informacje dotyczące jakości wody z wodociągu publicznego w Wierzbnie , Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgrowie będzie przekazywał na bieżąco.

Irena Kwiatkowska - PSSE Węgrów