mapa serwisudrukuj

Pruszków, dnia 31.05.2007 r.

 

województwo: mazowieckie

powiat: pruszkowski

gmina: Michałowice

 

Komunikat o jakości wody z wodociągu publicznego w Michałowicach

 

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851) oraz § 12 ust 2, § 14 ust 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczanej              do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 6,1 poz. 417)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie stwierdza przydatność wody                      do spożycia z wodociągu publicznego w Michałowicach. W próbkach wody pobranych dnia 21.05.2007 r., Nr sprawozdań HKL.600-5223/P/2007, HKL.600-5224/P/2007 w miejscu, gdzie wystąpiło zanieczyszczenie bakteriologiczne wody nie stwierdzono:

-       Enterokoków.

 

Badana woda spełnia wymagania określone w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi                     (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417).

 

komunikat przygotowała: Magdalena Naparty

                                   p.o. Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Pruszkowie
Pruszków, dnia 18.05.2007 r.

 

województwo: mazowieckie

powiat: pruszkowski

gmina: Michałowice

 

Komunikat o jakości wody z wodociągu publicznego w Michałowicach

 

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851) oraz § 12 ust 2, § 14 ust 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczanej   do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 6,1 poz. 417)

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie stwierdza brak przydatności wody            do spożycia z wodociągu publicznego w Michałowicach (rejon ulicy Regulskiej). W próbkach wody pobranych dnia 14.05.2007 r. z wodociągu publicznego w Michałowicach, według sprawozdania Nr HKL.600-4878/P/2007 stwierdzono:

-       Enterokoki; wynik badania 440/100ml, (normatyw dla tego parametru wynosi 0/100ml).

Badana woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi                     (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417).

 

Występowanie enterokoków w wodzie wskazuje na zanieczyszczenie jej odchodami pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego albo ściekami. Do enterokoków zaliczany jest m.in. Enterococcus faecalis, który zgodnie z załącznikiem Nr 2 do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych                 i zakażeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1384 z późn. zm.) należy do biologicznych czynników chorobotwórczych. Obecność Enerokoków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi może powodować stany zapalne dróg moczowych oraz zaburzenia czynności układu pokarmowego.

Do czasu uzyskania poprawy jakości wody wodociąg publiczny w Michałowicach pozostanie unieruchomiony. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie zobowiązał administratora sieci wodociągowej do zapewnienia mieszkańcom Michałowic (rejonu ulicy Regulskiej) zastępczego źródła wody pitnej (beczkowozy i woda w opakowaniach jednostkowych).

 

komunikat przygotowała: Magdalena Naparty

                                   p.o. Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Pruszkowie