mapa serwisudrukuj
Lublin, dn. 04.10.2016 r.Komunikat nr 1

o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Bondyrzu, gm. Adamów powiat zamojski


Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniach 03.10.2016r., stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 3 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.1989).


W związku z powyższym PPIS w Zamościu wydał w dniu 04.10.2016r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Bondyrzu i nakazał :


  1. niezwłoczne poinformowanie wszystkich użytkowników o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi;

  2. przedłożenie harmonogramu działań naprawczych i poinformowanie o powyższym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu;

  3. podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym

  4. zapewnienie konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej.


Ponowne dopuszczenie wody do spożycia po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.


Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Bondyrzu zaopatruje w wodę ok.70 osób - mieszkańców części miejscowości Bondyrz.

 


Z upoważnienia
Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
Kierownik Oddziału
Higieny Komunalnej
Jolanta Dobrzańska
Komunikat dotyczy:
Województwa: Powiaty: Gminy:
  • WOJ. LUBELSKIE
  • Powiat zamojski
  • Adamów