mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gościeradów Kolonia - Salomin, gm. Gościeradów, powiat kraśnicki

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 03.10.2017 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gościeradów Kolonia - Salomin, stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A i nr 3 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
W związku z powyższym PPIS w Kraśniku wydał w dniu 05.10.2017 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gościeradów Kolonia - Salomin, gm. Gościeradów, powiat kraśnicki i nakazał unieruchomienie wodociągu oraz:
  • podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do stanu zgodnego z przepisami;
  • niezwłoczne poinformowanie konsumentów o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi;
  • przedłożenie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kraśniku harmonogramu realizacji działań naprawczych;
  • zapewnienia konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej.

Jednocześnie PPIS w Kraśniku zezwolił na:

  • utrzymywanie tego wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie życia i zdrowia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia  w wodę Gościeradów Kolonia - Salomin zaopatruje  w wodę ok. 470 mieszkańców następujących miejscowości: Gościeradów Kolonia, Salomin

Z- CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie
Anna Strzyż