mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krępa gm. Jeziorzany, powiat lubartowski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie po zapoznaniu się z badaniami próbek wody z dnia 30.07.2018 r. , pobranymi w dniu 26.07.2018 r. z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Krępie gm. Jeziorzany punktów monitoringowych, stwierdził ponadnormatywną zawartość bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 220 C, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A i C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Lubartowie wydał w  dniu 31.07.2018 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krępa i nakazał:
  • unieruchomienie wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Krępie do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych, w zakresie nie wyłączającym jednak możliwości dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz możliwości korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie ustępów);
  • podjecie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym, a o terminie ich zakończenia poinformowanie PPIS w Lubartowie;
  • niezwłoczne poinformowanie ludzi zaopatrywanych w wodę z ww. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia o braku przydatności tej wody do spożycia przez ludzi, w tym o szkodliwości dla zdrowia i życia podczas używania tej wody w sposób mogący spowodować dostanie się tej wody do przewodu pokarmowego m. ibn. w wyniku przygotowywania z niej napojów i potraw, wytwarzania lodu, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów, kąpieli.
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek  wody.
Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Krępa gm. Jeziorzany zaopatruje w wodę ok. 2646 mieszkańców miejscowości w Gminie Jeziorzany: Krępa, Blizocin, Jeziorzany, Przytyczno, Skarbicierz, Skrawki, stoczek Kocki, Wola Blizocka oraz miejscowości Pieńki w Gminie Serokomla.

Z- CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie

Anna Strzyż