mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 3 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Drelów, gm. Drelów, powiat bialski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranymi w dniu 10.10.2018r. punków monitorigowych, stwierdził ponadnormatywną zawartość parametru mikrobiologicznego co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część C do rozporządzenia Minist5ra Zdrowia z dnia 7 grudnia 32017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Białej Podlaskiej wydał w dniu 12.10.2018 r. decyzje w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Drelów i nakazała administratorowi wodociągu:
  • unieruchomić wodociąg,
  • skutecznie poinformować odbiorców wody w miejscowościach Drelów, Łózki, Przechodzisko, Zahajki, Szóstka, Worsy, Aleksandrówka oraz Wólka Łózecka, Żerocin oraz Pereszczówka, że woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi tzn. do picia, przygotowywania posiłków, lodu, mycia owoców i warzyw, mycia zębów i rąk, kąpieli;
  • zapewnić konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej;
  • podjąć skuteczne działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym i przedłożyć harmonogram działań naprawczych;
  • przedłożyć wyniki badań wody stwierdzające przydatność wody do spożycia;
  • przeprowadzić postępowanie wyjaśniające przyczynę powstałego zanieczyszczenia wody w wodociągu, jednocześnie PPIS w Białej Podlaskiej zezwolił na :
  • - utrzymywanie wewnętrznej instalacji wodociągowej w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody jedynie do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia przez ludzi możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Drelów zaopatruje w wodę ok. 2818 mieszkańców następujących miejscowości: Drelów, Łózki, Przechodzisko, Zahajki, Szóstka, Worsy, Aleksandrówka, Wólka Łózecka, Żerocin oraz Pereszczówka.


Z- Ca Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w  Lublinie
Anna Strzyż