mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kowala gm. Poniatowa, powiat opolski.

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Opolu Lubelskim po zapoznaniu się z raportami z badania próbek wody z dnia 19.10.2018 r. stwierdził ponadnormatywną zawartość parametru - enterokoki, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A do rozporządzenia Ministra zdrowia zz dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 9Dz. U. z  2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Opolu Lubelskim wydał w dniu 19.10.2018 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kowala i nakazał:
  • podjęcie przez zarządcę wodociągu skutecznych działań naprawczych, mających na celu doprowadzenie wody dostarczanej przez przedmiotowy wodociąg , do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami określonymi w załączniku nr 1 w części A tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r., poz. 2294);
  • niezwłoczne poinformowanie wszystkich użytkowników wodociągu, że woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi;
  • zapewnienie konsumentom wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej;
  • poinformowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim o prowadzonych na wodociągu działaniach naprawczych;
  • wykonanie badań jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej w miejscu wprowadzania wody do sieci wodociągowej oraz w punktach na sieci wodociągowej, pozwalających na ocenę skuteczności przeprowadzonych działań naprawczych;
  • przekazywanie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opolu Lubelskim wyników z badań jakości wody, prowadzonych po podjęciu działań naprawczych;
  • przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, ustalającego przyczynę mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody i przekazanie informacji do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim.
Jednocześnie zezwolił na:
- utrzymywanie instalacji wodociągowej w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych: spłukiwanie toalet.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kowala zaopatruje  w wodę ok. 1093 mieszkańców następujących miejscowości: Kowala Pierwsza, Kowala Druga, Spławy.


Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel