mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wrzosów, gm. Borki, powiat radzyński

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzyniu Podlaskim  po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranymi w dniu 07.11.2017 r. stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A i nr 3 część A  do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989),      w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi..
W związku z powyższym PPIS w Radzyniu Podlaskim wydał w dniu 09.11.2017 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wrzosów i nakazał:
- poinformować w sposób skuteczny odbiorców wody o wprowadzonym zakazie korzystania z wody do celów spożywczych;
- zapewnić konsumentom korzystających z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej;
- przedłożyć harmonogram realizacji działań naprawczych i poinformować o powyższym PPIS w Radzyniu Podlaskim;
- podjąć skuteczne działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym;
- przedłożyć wyniki analiz wody stwierdzające jej przydatność do spożycia;
- przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i ustalające przyczynę powstałego zanieczyszczenia wody w wodociągu;
jednocześnie zezwolił na:
utrzymywanie tego wodociągu  w ruchu jedynie w celu przeprowadzenia skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych: pranie; spłukiwanie toalet.
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.
Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wrzosów zaopatruje w wodę ok. 380 mieszkańców miejscowości Wrzosów.

Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel