mapa serwisudrukuj
Lublin, dnia 15.09.2016r.


 

Komunikat nr 1
o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Wypnisze, gm. Michów powiat
lubartowski
 Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniach 06.09.2016r. oraz 12.09.2016r., stwierdził przekroczenia parametrów
mikrobiologicznych co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 3 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.1989).

W związku z powyższym PPIS w Lubartowie wydał w dniu 14.09.2016r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Wypnisze i nakazał :

1. unieruchomienie w/w wodociągu w zakresie nie wyłączającym jednak możliwości dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz możliwości korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie ustępów),
2. poinformowanie wszystkich użytkowników woda nie nadaje się do picia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów, kąpieli i prania.
3. zapewnienie zastępczego źródła wody do spożycia przez ludzi;
4. przeprowadzanie do odwołania skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym, Ponowne dopuszczenie wody do spożycia po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek
wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
 
Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Wypnisze zaopatruje w wodę ok. 546 osób, mieszkańców miejscowości: Wypnicha, Aleksandrówka, część m. Gołąb, Gołąb Kolonia
Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel