mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kamień - Kolonia gm. Łaziska, powiat opolski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie, informuje iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim po zapoznaniu się z raportami z badania próbek wody pobranych w dniu 17.05.2018 r,. w ramach kontroli sanitarnej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kamień - Kolonia punktów monitoringowych, stwierdził ponadnormatywną zawartość parametrów mikrobiologicznych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A i C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Opolu Lubelskim wydał w dniu 17.05.2018 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kamień - Kolonia i nakazał:
- niezwłoczne poinformowanie wszystkich użytkowników wodociągu, że woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi, tzn.: do picia, przygotowywania posiłków, lodu, mycia owoców i warzyw, mycia rąk, kąpieli;
-zapewnienie konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej;
- podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym;
 jednocześnie zezwolił na:
utrzymywanie instalacji wodociągowej w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych: spłukiwanie toalet, sprzątanie oraz pranie w temperaturze powyżej 60o C.
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.
Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kamień - Kolonia zaopatruje w wodę ok. 828 mieszkańców następujacych miejscowości: Kamień - Kolonia, Piotrawin- Kolonia; Piotrawin; Kamień; Kępa Solecka.


Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel