mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kurów, gm. Kurów, powiat puławski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach po zapoznaniu się w dniu 27.09.2018 r. z raportami z badania próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kurów, punktów monitoringowych, stwierdził ponadnormatywną zawartość parametrów mikrobiologicznych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A i C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DZ. U. z 2017 r., poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Puławach wydał w dniu 27.09.2018 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kurów i nakazał administratorowi wodociągu:
  • poinformować w sposób skuteczny wszystkich użytkowników, że woda nie nadaje się do spożycia , przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów.
  • niezwłocznie podjąć skuteczne działania naprawcze na wodociągu mające na celu doprowadzenie wody rozprowadzanej przez przedmiotową sieć do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym;
  • przedłożyć do PPIS w  Puławach plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji, zaakceptowanym przez Wójta Gminy Kurów;
  • zapewnić konsumentom korzystającym z tego wodociągu zastępczego źródła wody o odpowiedniej jakości zdrowotnej.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek.

Ze względu na zagrożenie życia i zdrowia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kurów zaopatruje w wodę ok. 5738 mieszkańców następujących miejscowości: Kurów, Barłogi, Bronisłąwka, Brzozowa Gać, Dęba , Józefów, Kłoda, Olesin, Płonki, Posiołek, Szumów, Wólka Nowodworska, Zastawie.

Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
 w Lublinie
Irmina Nikiel