mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Osmolice gm. Strzyżewice eksploatowanego przez Firmę Dyś s.c. Mętów 155, 20-388 Lublin, powiat lubelski.

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody z dnia 28.06.2018 r. pobranymi z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia  Osmolice gm. Strzyżewice eksploatowanego przez Firmę Dyś s.c. Metów155, 20-388 Lublin punków monitoringowych, stwierdził ponadnormatywną wartość parametrów mikrobiologicznych co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A oraz część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294).
w związku z powyższym PPIS w Lublinie wydał w dniu 28.06.2018 r. decyzję , w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Osmolice gm. Strzyżewice eksploatowanego przez Firmę Dyś s.c. Mętów 155, 20-388 Lublin i nakazał;
  • unieruchomienie wodociągu zbiorowego zaopatrzenia W Osmolicach do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych, w zakresie nie wyłączającym jednak możliwości dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz możliwości korzystania wzwody do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet);
  • podjecie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody doz przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym oraz przedstawienie PPIS w Lublinie planu działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez właściwego wójta;
  • niezwłoczne poinformowanie ludzi zaopatrywanych w wodę z ww. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia że woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi, tzn. do picia, przygotowywania posiłków, wytwarzania lodu, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów i rąk, kąpieli, prania i prac porządkowych;
  • zapewnienia konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości.
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.
Ze względu na zagrożenie życia i zdrowia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Osmolice gm,. Strzyżewice eksploatowany przez Firmę Dyś s.c. Mętów 155, 20-388 Lublin, zapatruje w wodę ok 3477 mieszkańców miejscowości Osmolice Pierwsze, Osmolice Drugie, Osmolice, Pszczela Wola, Polanówka, Nowiny.

Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel