mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Błażek, gm. Batorz, powiat janowski.

Lublin, dnia 27.11.2018 r.


Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Błażek, gm. Batorz stwierdził przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru mikrobiologicznego "bakterie grupy coli", co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Janowie Lubelskim wydał w dniu 27.11.2018 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Błażek i nakazał:
  • podjąć skuteczne działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Błażek do stanu zgodnego z przepisami:
  • zapewnić zastępcze źródło wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
  • poinformować wszystkich użytkowników wodociągu o tym, że woda nie nadaje się do spożycia;
  • przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Janowie Lubelskim harmonogram działań naprawczych;
  • przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Janowie Lubelskim pozytywne wyniki badań wody wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji;
  • utrzymać wodociąg w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Błażek zaopatruje w wodę ok. 937 mieszkańców miejscowości: Błażek, Samary, Nowe Moczydła.

Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
 w Lublinie
Irmina Nikiel