mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Majdan Nepryski, gm. Józefów, powiat biłgorajski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 21.02.2018 r. stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 A i nr 1 C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Biłgoraju wydał w dniu 23.02.2018 r. decyzję , w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Majdan Nepryski i nakazał:
  • Poinformować w sposób skuteczny konsumentów o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi;
  • Zapewnić konsumentom korzystającym z tego wodociągu, wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej;
  • Przedłożyć harmonogram realizacji działąń naprawczych i poinformować o powyższym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biłgoraju;
  • Podjąć skuteczne działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom Higienicznym i zdrowotnym;

jednocześnie zezwolił na:

utrzymywanie tego wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych: pranie w temperaturze 600 C, spłukiwanie toalet i sprzątanie.


Ponowne dopuszczenie wody doi spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Majdan Nepryski zaopatruje w wodę ok. 2367 mieszkańców następujących miejscowości: Długi Kąt, Długi Kąt - Osada, Hamernia, Majdan Nepryski, Samsonówka, Siedliska, Tartak Długi Kąt.

Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie

Irmina Nikiel