mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Aleksandrowie gm. Gościeradów powiat kraśnicki.

Lublin, dnia 29.10.2018 r.

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku po zapoznaniu się  z raportami z badania próbek wody pobranymi w dniu 26.10.2018 r. w ramach kontroli sanitarnej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia  w wodę Aleksandrów punktów monitoringowych, stwierdził ponadnormatywną wartość parametrów mikrobiologicznych co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 cześć A i C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Kraśniku wydał w dniu 29.10.2018 r. decyzję , w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Aleksandrowie i nakazał:
  • podjecie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym  i zdrowotnym;
  • niezwłoczne poinformowanie wszystkich użytkowników wodociągu że woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi, tzn. do picia , przygotowywania posiłków, lodu, mycia owoców i warzyw, mycia rąk, kąpieli;
  • przedłożenie PPIS w Kraśniku harmonogramu realizacji działań naprawczych;
  • zapewnienie konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej;
  • jednocześnie zezwolił na:
  • utrzymywanie instalacji wodociągowej w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych: spłukiwanie toalet.
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.
Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Aleksandrowie zaopatruje w wodę ok. 1500 mieszkańców następujących miejscowości: Aleksandrów, Księżomierz Dzierzkowska, Ksieżomierz Gościeradowska, Ksieżomierz Kolonia, Księżomierz Kościelna.


Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina  Nikiel