mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Grabowiec, gm. Grabowiec, powiat zamojski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu po zapoznaniu sie w dniu 28.09.2018 r. ze sprawozdaniem z badań wody pobranej w dniu 25.09.2018 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Grabowiec, gm. Grabowiec punktów monitoringowych, stwierdził ponadnormatywną zawartość parametrów mikrobiologicznych , co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A i C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Zamościu wydał w dniu 28.09.2018 r. decyzję w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Grabowiec i nałożył na administratora wodociągu obowiązek:
  • niezwłocznego poinformowania konsumentów o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi,
  • przedłożenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Zamościu planu realizacji działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez Wójta Gminy Grabowiec,
  • zapewnienia konsumentom wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej korzystającym dotychczas z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Grabowiec,
  • podjęcia skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym;
jednocześnie zezwolił na :
utrzymanie wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych(spłukiwanie ustępów).

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Grabowiec zaopatruje w wodę ok. 1600 mieszkańców następujących miejscowości: Grabowiec, Góra Grabowiec.

Z- CA  Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie
Anna Strzyż