mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Udrycze, gm. Stary Zamość, powiat zamojski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniach 26.09.2017 r. oraz 28.09.2017 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Udrycze stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A i nr 3 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U> z 2015 r. , poz. 1989).

W związku z powyższym PPIS w Zamościu wydał w dniu 29.09.2017 r. decyzję , w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Udrycze, gm. Stary Zamość, powiat zamojski i nakazał unieruchomienie wodociągu oraz nałożył obowiązek:
  • niezwłocznego poinformowania konsumentów o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi w zakresie przygotowywania posiłków;
  • przedłożenia harmonogramu realizacji działań naprawczych i poinformowanie o powyższym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu;
  • podjęcia skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym;
  • zapewnienia konsumentów korzystających z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości8 zdrowotnej;

Jednocześnie PPIS w Zamościu zezwolił na:

utrzymywanie tego wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych: mycia, prania i innych celów domowych (spłukiwanie ustępów);

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Udrycze zaopatruje w wodę ok 1200 mieszkańców następujących miejscowości: Udrycze Kolonia, Udrycze, Wisłowiec, Wisłowiec Kolonia, Zrąb Kolonia.
Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel