mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Widniówka, gm. Gorzków, powiat krasnostawski

Lublin, dnia 23.11.2018 r.


Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z badaniami próbek wody pobranymi przez przedstawiciela SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A w dniu 21.11.2018 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia  wodę Widniówka gm. Gorzków punktów monitoringowych stwierdził ponadnormatywną zawartość bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz enterokoków kałowych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z załącznikiem nr 1 część A i część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20417 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Krasnymstawie wydał w  dniu 23.11.2018 r. decyzję w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Widniówka i nakazał:
  • unieruchomienie wodociągu do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych;
  • zapewnienie konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej;
  • podjecie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym, a o terminie ich zakończenia poinformować PPIS w Krasnymstawie;
  • niezwłocznie poinformować wszystkich użytkowników wodociągu że woda w obecnym stanie nie nadaje się do do spożycia tzn. do picia , przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów.
  • ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.                      
Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadani rygor natychmiastowej wykonalności.Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Widniówka zaopatruje w wodę ok. 175 mieszkańców miejscowości Widniówka.Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel