mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kowala, gm. Poniatowa, powiat opolski.

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim po zapoznaniu się w dniu 26.10.2018 r. z raportami badania próbek wody pobranej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kowala gm. Poniatowa punktów monitoringowych, stwierdził iż woda poddawana procesowi dezynfekcji spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i może być przeznaczona do spożycia przez ludzi.
W związku z powyższym PPIS w Opolu Lubelskim postanowił zmienić decyzję z dnia 19.10.2018 r. w następujący sposób:
  • stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z ww. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia;
  • nakazał kontynuować uzdatnianie wody w procesie dezynfekcji;
  • nakazał niezwłocznie poinformować konsumentów o przydatności wody do spożycia oraz o prowadzonym uzdatnianiu wody;
  • nakazał poinformować PPIS w Opolu Lubelskim o prowadzonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia działaniach naprawczych;
  • prowadzić badania mikrobiologicznej jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej w miejscu wprowadzania wody do sieci wodociągowej oraz w punktach na sieci pozwalających na ocenę skuteczności prowadzonych działań naprawczych, z częstotliwością 1 raz w miesiącu;
  • przekazywać Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opolu Lubelskim wyniki z przeprowadzonych badań jakości wody.
Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kowala zaopatruje w wodę ok. 1093 mieszkańców następujących miejscowości: Kowala Pierwsza, Kowala Druga, Spławy.


Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel