mapa serwisudrukuj
Lublin, dnia 23.09.2016r.


Komunikat nr 1

o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Kazimierowie, gm. Borzechów powiat lubelski


Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 20.09.2016r. stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A, nr 3 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.1989).


W związku z powyższym PPIS w Lublinie wydał w dniu 23.09.2016r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Kazimierowie gm. Borzechów i nakazał :


  1. Unieruchomienie w/w wodociągu.

  2. Niezwłoczne poinformowanie wszystkich użytkowników wodociągu, że woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi, tzn. do picia, przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw, mycia rąk, kąpieli.

  3. Zapewnienie konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej.

  4. Podjęcie przez właściciela wodociągu skutecznych działań naprawczych, mających na celu doprowadzenie wody dostarczanej przez przedmiotowy wodociąg do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym, w terminie do 30.09.2016r.


Jednocześnie PPIS w Lublinie zezwolił na utrzymanie wewnętrznej instalacji wodociągowej w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych.


Ponowne dopuszczenie wody do spożycia po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Kazimierów zaopatruje w wodę ok. 2150 osób, mieszkańców miejscowości: Kazimierów, Kępa, Kolonia Kepa, Lopiennik, Kłodnica Górna, Kłodnica Dolna, Dobrowola, Ryczydół, Dąbrowa, Białawoda


Lubelski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

w Lublinie

Irmina Nikiel