mapa serwisudrukuj

Lublin, dnia 13.03.2017r.
Komunikat nr 1
o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Stara Huta, gm. Krasnobród,
powiat zamojski
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 10.03.2017r. stwierdził przekroczenia parametrów
mikrobiologicznych co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 3 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r., w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.1989).
W związku z powyższym PPIS w Zamościu wydał w dniu 11.03.2017r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Stara Huta i nakazał :
1. unieruchomienie w/w wodociągu w zakresie nie wyłączającym jednak możliwości dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz możliwości korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie ustępów),
2. poinformowanie wszystkich użytkowników woda nie nadaje się do picia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów, kąpieli i prania.
3. zapewnienie zastępczego źródła wody do spożycia przez ludzi;
4. przeprowadzanie do odwołania skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym.
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia nastąpi po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.
Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
W dniu 13.03.2017r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek pobranych w dniu 11.03.2017r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Stara Huta stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi, co jest zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Stara Huta zaopatruje w wodę ok. 576 osób, mieszkańców miejscowości Stara Huta, Hucisko, Potok Senderki, Malewszczyzna .
Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel
Komunikat dotyczy:
Województwa: Powiaty: Gminy:
  • WOJ. LUBELSKIE
  • Powiat zamojski
  • Krasnobród