mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Drelów, gm. Drelów, powiat bialski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się w dniu 27.09.2018 r. z raportami z badania próbek wody pobranymi w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Drelów punktów monitoringowych, stwierdził ponadnormatywną zawartość parametru mikrobiologicznego"bakterie grupy coli, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20147 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Białej Podlaskiej wydał w dniu 27.09.2018 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi  z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Drelów i nakazał administratorowi wodociągu:
  • unieruchomić wodociąg,
  • skutecznie poinformować odbiorców wody w miejscowościach Drelów, Łózki, Przechodzisko, Zahajki, Szóstka, Worsy, Aleksandrówka oraz Wólka Łózecka, że woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi,tzn. do picia, przygotowywania posiłków, lodu, mycia owoców i warzyw, mycia zębów i rąk kąpieli;
  • zapewnić konsumentom korzystającym z tego wodociągu wodę do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej;
  • podjąć skuteczne działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym oraz przedłożyć harmonogram działań naprawczych;
  • przedłożyć PPIS w Białej Podlaskiej wyniki badania wody potwierdzające przydatność wody do spożycia;
  • przeprowadzić postępowanie wyjaśniające przyczynę powstałego zanieczyszczenia wody w wodociągu.
Jednocześnie PPIS w Białej Podlaskiej zezwolił na utrzymywanie wewnętrznej instalacji wodociągowej w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody jedynie do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Drelów zaopatruje w wodę ok. 2818 mieszkańców następujących miejscowości: Drelów, Łózki, Przechodzisko, Zahajki, Szóstka, Worsy, Aleksandrówka, Wólka Łózecka.

Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel