mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gródki, gm. Turobin, powiat biłgorajski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Biłgoraju po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 24.10.2017 r. w ramach kontroli wewnętrznej stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych , co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne        z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A i nr 3 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

W związku z powyższym PPIS w Biłgoraju wydał w dniu 27.10.2017 r. decyzję , w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gródki i nakazał:
  • unieruchomienie wodociągu oraz podjęcie stosownych działań naprawczych;
  • niezwłocznego poinformowania konsumentów o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi;
  • przedłożenie harmonogramu realizacji działań naprawczych i poinformowanie o powyższym PPIS w Biłgoraju;
  • przeprowadzenie skutecznych działań naprawczych na wodociągu , mających na celu doprowadzenie wody rozprowadzanej przez przedmiotową sieć do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym;
  • zapewnienie konsumentom korzystającym z tego wodociągu zastępczego źródła wody do spożycia przez ludzi.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju zezwolił na:

- utrzymywanie tego wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych: pranie spłukiwanie toalet.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

 

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gródki zaopatruje w wodę ok. 1178 mieszkańców następujących  miejscowości: Gródki Pierwsze, Gródki Drugie, Huta Turobińska, Tokary, Kolonia Otrocz, Kolonia Kondraty.

 

Z- Ca Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego

Inspektora Sanitarnego

w Lublinie

Anna Strzyż