mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ochoża, gm. Uścimów, powiat lubartowski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Lubartowie po zapoznaniu się w dniu 13.06.2018 r.  z badaniami próbek wody pobranymi w dniu 11.06.2018 r. z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Ochoży  punktów monitoringowych, stwierdził ponadnormatywną zawartość bakterii grupy coli oraz enterokoków kałowych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A tabela 1 oraz część C tabela 1 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.,  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Lubartowie wydał w dniu 14.06.2018 r. decyzję , w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ochoża, gm. Uścimów i nakazał:
  • unieruchomienie wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Ochoży do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych, w zakresie nie wyłączającym jednak możliwości dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz możliwości korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie ustępów);
  • podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym, a o terminie ich zakończenia poinformować PPIS w Lubartowie;
  • niezwłocznie poinformować ludzi zaopatrywanych w wodę z ww. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia o braku przydatności tej wody do spożycia przez ludzi, w tym o szkodliwości dla zdrowia i życia używania tej wody w sposób mogący spowodować dostanie się tej wody do przewodu pokarmowego m.in. w wyniku przygotowywania z niej napojów i potraw, wytwarzania lodu, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów, kąpieli.
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania wody.
Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Ochoża, gm. Uścimów zaopatruje w wodę ok. 90 mieszkańców miejscowości Ochoża.

Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie

Irmina Nikiel