mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wysokie gm. Wysokie, powiat lubelski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w  lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie po zapoznaniu się z powiadomieniami o przekroczeniach sporządzonymi przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A po badaniu próbek wody pobranych w dniu 10.05.2018 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia  w wodę Wysokie, punków monitoringowych stwierdził ponadnormatywną zawartość bakterii grupy coli, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 12 część C do rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Lublinie wydał w dniu 14.05.2018 r. , decyzję , w której stwierdził bark przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wysokie i nakazał:
- unieruchomienie wodociągu;
- niezwłoczne poinformowanie wszystkich użytkowników wodociągu , że woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi, tzn. do picia , przygotowywania posiłków, lodu, mycia owoców i warzyw, mycia rąk, kąpieli;
- zapewnienie konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej;
- podjecie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym;
jednocześnie zezwolił na:
utrzymywanie wewnętrznej instalacji wodociągowej w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych: spłukiwanie toalet.
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.
Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wysokie zaopatruje w wodę ok. 1013 mieszkańców następujących miejscowości: Biskupie, Dragany, Zabłocie, Wysokie ( z wyłączeniem ulic: Szkolna, Czysta, Krótka, Lubelska, Miła, Młyńska, Nowa, Ogrodowa, Przechodnia, Rynek Jabłonowski, Strażacka, Warszawska).


Z -CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
 w Lublinie
Anna Strzyż