mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kurów, gm. Kurów, powiat puławski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach po zapoznaniu się w dniu 05.10.2018 r. z raportami z badania próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kurów punktów monitoringowych, nie stwierdził przekroczeń parametrów mikrobiologicznych w badanych próbkach wody poddawanej dezynfekcji stwierdził, iż w badanym zakresie woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A i C do rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r., poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Puławach wydał w dniu 05.10.2018 r. decyzję, w której stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi dezynfekowanej wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kurów i nakazał administratorowi wodociągu:
  • kontynuować uzdatnianie wody w procesie dezynfekcji i kontrolować poziom chloru wolnego w wodzie, tak, aby jego zawartość nie przekraczała 0,3mg/l;
  • niezwłocznie poinformować konsumentów o przydatności wody do spożycia przez ludzi i prowadzonym uzdatnianiu wody;
  • na bieżąco informować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach o prowadzonych na wodociągu działaniach naprawczych;
  • prowadzić badania mikrobiologicznej jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej w miejscu wprowadzania wody do sieci wodociągowej oraz w punktach sieci pozwalających na ocenę skuteczności prowadzonych działań naprawczych z częstotliwością 1 raz w miesiącu;
  • przekazywać PPIS w Puławach wyniki z przeprowadzonych badań jakości wody.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kurów zaopatruje w wodę ok. 5738 mieszkańców następujących miejscowości: Kurów, Barłogi, Bronisławka, Brzozowa Gać, Dęba, Józefów, Kłoda Łakoć, Olesin, Płonki, Posiołek, Szumów, Wołka Nowodworska, Zastawie.


Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
 w Lublinie
 Irmina Nikiel