mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ochoża, gm. Uścimów, powiat lubartowski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie po zapoznaniu się z badaniami próbek wody z dnia 28.06.2018 r. z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Ochoży gm. Uścimów punktów monitoringowych, stwierdził ponadnormatywną zawartość parametrów mikrobiologicznych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Lubartowie wydał w dniu 28.06.2018 r. decyzję , w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ochoża i nakazał:
  • unieruchomienie wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Ochoży do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych, w zakresie nie wyłączającym jednak możliwości dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz możliwości korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie ustępów);
  • podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym, a o terminie ich zakończenia poinformowanie PPIS w Lubartowie;
  • niezwłoczne poinformowanie ludzi zaopatrywanych w wodę z ww. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia o braku przydatności wody tej wody do spożycia przez ludzi, w tym o szkodliwości dla zdrowia i życia używania tej wody w sposób mogący spowodować dostanie sie jej do przewodu pokarmowego m.in. w wyniku przygotowywania z niej napojów i potraw, wytwarzania lodu, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów, kąpieli.
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.
Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Ochoża gm. Uścimów zaopatruje w wodę ok. 90 mieszkańców miejscowości Ochoża.

Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie

Irmina Nikiel