mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zborowego zaopatrzenia Wierzba, gm. Stary Zamość, powiat zamojski z dnia 22.10.2018 r.

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 19.10.2018 r. z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wierzba gm. Stary Zamość punktów monitoringowych, stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego - bakterie grupy coli oraz nakazał w terminie do dnia 30.10.2018 r. doprowadzić jakość wody pod względem mikrobiologicznym z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wierzba do norm określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Zamościu zobowiązał administratora wodociągu do:
  • podjęcia skutecznych działań naprawczych mających na celu odprowadzenie wody z wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym określonym w ww. rozporządzeniu;
  • przedłożenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Zamościu planu realizacji działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez Wójta Gminy Stary Zamość;
  • przedłożenia wyników badania próbek wody stwierdzających jej przydatność do spożycia przez ludzi.
Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wierzba zaopatruje w wodę ok. 3600 mieszkańców następujących miejscowości: Wierzba, Stary Zamość, Podstary Zamość, Chomęciska Małe, Chomęciska Duże, Podkrasne, Kol.Krasne, Borowina Sitaniecka, Majdan Sitaniecki, Nowa Wieś, Wólka Złojecka, Kol. Deszkowice, Ruskie Piaski.


Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina  Nikiel