mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Aleksandrowie gm. Gościeradów, powiat kraśnicki

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku po zapoznaniu się z raportami z badania próbek wody pobranymi w dniu 17.07.2018 r. w ramach kontroli sanitarnej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Aleksandrów punktów monitoringowych, stwierdził ponadnormatywną wartość parametrów mikrobiologicznych , cop stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A i C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017 r. , poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Kraśniku wydał w dniu 19.07.2018 r. decyzję , w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Aleksandrowie i nakazał:
  • niezwłoczne poinformowanie wszystkich użytkowników wodociągu , że woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi, tzn. do picia, przygotowywania posiłków, lodu, mycia owoców i warzyw, mycia rąk, kąpieli;
  • zapewnić konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej;
  • podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym;
jednocześnie zezwolił na :
  • utrzymywanie instalacji wodociągowej w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych: spłukiwanie toalet.
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe berdzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie życia i zdrowia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Aleksandrowie zaopatruje w wodę ok. 1500 mieszkańców następujących miejscowości: Aleksandrów, Ksieżomierz Dzierzkowska, Ksieżomierz Gościeradowska, Ksieżomierz Kolonia, Ksieżomierz Kościelna.

Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w  Lublinie

Irmina Nikiel