mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rudno, gm. Michów, powiat lubartowski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranymi w dniu 10.09.2018 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Rudno stwierdził ponadnormatywną zawartość parametrów mikrobiologicznych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Lubartowie wydał w dniu 12.09.2018 r. decyzję w której stwierdził break przydatności wody do spożycia przez ludzi z  wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rudno i nakazał:

  • niezwłocznie poinformować konsumentów o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi;
  • zapewnić konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości;
  • unieruchomić z chwila otrzymania decyzji wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w Runie w zakresie nie wyłączającym jednak możliwości dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz możliwości korzystania z wody  do celów sanitarnych (spłukiwanie ustępów) - do czasu potwierdzonego badaniami akredytowanego laboratorium spełnienia przez wodę z tego wodociągu wymagań higienicznych i zdrowotnych;
  • podjąć skuteczne działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Rudno zaopatruje w wodę ok. 814 mieszkańców miejscowości Rudno, Elżbietów, Podlodówek oraz części miejscowości Gołąb.

Z-Ca Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie
Anna Strzyż