mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Biszcza na odcinku od pompowni Biszcza/ Bukowina powiat biłgorajski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w  Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju po zapoznaniu się z informacją przesłaną w dniu 18.06.2018 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Biszczy, dotyczącą pobranych w dniu 15.06.2018 r. w ramach kontroli wewnętrznej próbek wody z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Biszczy punktów, stwierdził ponadnormatywną wartość parametru mikrobiologicznego, co stanowi naruszenie  wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Biłgoraju wydał w dniu 18.06.2018 r. decyzję w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Biszcza na odcinku od pompowni Biszcza/Bukowina i nakazał:
  • podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym;
  • niezwłoczne poinformowanie mieszkańców miejscowości Bukowina i Wola Kulońska o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi;
  • przedłożenie do PPIS w Biłgoraju planu działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez Wójta Gminy Biszcza;
  • zapewnienie konsumentom korzystającym z tego wodociągu zastępczego źródła wody przydatnej do spożycia przez ludzi.
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.
Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Biszcza zaopatruje w wodę ok.1080 mieszkańców miejscowości Bukowina i Wola Kulońska.

Z-CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie
Anna  Strzyż